Cliëntervaring en medezeggenschap 2023

Één van de kwaliteitsdoelstellingen was een hoge mate van cliënttevredenheid. De stichting stelde hierbij het doel dat meer dan 60% van de cliënten tevreden is over hoe de cliënt zelf invulling kan geven in het leven, meer dan 60% is tevreden hoe men wordt geholpen met relaties met mensen die belangrijk zijn voor ze en meer dan 80% van de cliënten vindt dat de begeleiders weten wat ze moeten doen om hen goed te ondersteunen. Dit is nagegaan door middel van een cliënttevredenheidonderzoek. Het laatste cliënttevredenheidonderzoek is uitgevoerd in 2022. De cliëntervaringsonderzoeken worden per 2024 gedaan volgens het instrument van “Dit vind ik ervan“.

Het onderzoek naar de ervaringen van cliënten 2022 is uitgevoerd door Joost Tan Onderzoek & Advies. Uit de rapportage blijkt dat de uitkomsten vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Bovendien blijkt dat Nedereind beter scoort dan vergelijkbare organisaties, ook waar de stichting zelf verbeterpunten heeft. De rapportage is in een drietal sessies met de cliënten zelf besproken.

Uit het onderzoek blijkt dat de meetbare doelstellingen vanuit de cliëntervaringen zijn behaald. Bijna 100% van de cliënten geeft aan dat de begeleiders rekening houden met wat men zelf wil in het leven. Daarvan geeft 65% aan dat het goed of heel goed is. 58% van de cliënten gaf aan dat men wordt geholpen bij het onderhouden van relaties met mensen die voor hen belangrijk zijn (vrienden, partner, familie). De overige 42% geeft aan dat dit neutraal of niet van toepassing is. 90% van de cliënten geeft aan dat de begeleiders weten wat ze moeten doen om hen goed te ondersteunen. De doelstelling (80%) is voor de indicator ook gehaald en de score is vergelijkbaar met vorig onderzoek (91%).

Stichting Nedereind heeft als doelstelling dat alle cliënten in zorg gebruik maken van een actueel ondersteuningsplan. In 2022 is hier voor 100% van de cliënten sprake van.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn erg vergelijkbaar met die van het vorige onderzoek in 2020.

Zie hier de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek:

cliëntervaringsonderzoek 2022

Gemiddelde ervaringen

Grafiek 1. De gemiddelde rapportcijfers gegeven door de cliënten per woonlocatie. 

Rapportcijfers

De rapportcijfers vanuit de cliënten van de verschillende locaties zijn als volgt: 

Nedereind 402: 7,6
Nedereind 503: 7,2
Vosseweide: 8,1

Iep/Vio/Schakelstede 7,4

Ambulant extern: 7,8


Het gemiddelde cijfer is in 2022 een 7,7, daar waar dat in 2020 een 7,8 was.

Smartdoelen

Samen met de cliënt worden elk jaar doelen opgesteld waar ze aan willen werken. Die doelen worden verkleind tot een beperkt aantal smartdoelen. De smartdoelen worden op een specifieke wijze gescoord. Dit gebeurt met behulp van GAS-scores. Elke kwartaal worden deze doelen geëvalueerd voor cliënten op verblijfslocaties. Voor de ambulante cliënten gebeurt dat eens per half jaar. In onderstaande grafiek zijn alle scores over het jaar weergegeven.

Grafiek 2. In deze grafiek is het resultaat met betrekking tot de gestelde smartdoelen zichtbaar. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de cliënten vooruit is gegaan op zijn/haar persoonlijke doelen.

Processen rond de cliënt

Een tweede kwaliteitsdoelstelling was het optimaliseren van de processen rondom de cliënt. Hiermee werd bedoeld dat voor minimaal 80% van de cliënten het ondersteuningsplan binnen 4 weken na het evaluatie- of ondersteuningsplangesprek gereed is. 

De processen rondom de klant zijn verbeterd sinds de vorige rapportage. Dit is te zien aan het het percentage van klanten waarvoor het ondersteuningsplan is ondertekend binnen vier weken na het evaluatiegesprek op basis van GAS-scores. Dit is op 31 december 2023 91,8%, hetzelfde percentage als eind 2022. Nedereind voldoet acht jaar achter elkaar aan haar doelstelling. Ook belangrijk om te melden is dat bij het schrijven van dit stuk alle cliënten een actueel ondersteuningsplan hebben.

Bewonersverhalen

Nina

Quote Nina:

Nedereind is een plek waar je jezelf kan zijn, je word geaccepteerd zoals je bent. Autisme , ad(h)d of wat voor beperking dan ook maakt niet uit. De woongroep is een plek waar er altijd wel wat te doen is, bij de paarden knuffelen , wat tuin werk of gewoon knutselen aan tafel het kan allemaal. Een lekker diverse plek waar bijna alles wel kan en mag.

Quote Laurens:

Dankzij Nedereind heb ik toch bereikt waar ik nu ben. Ik ben gestart op de boerderij toen ik 20 jaar was. Inmiddels ben ik 38 jaar en veel zelfstandiger, ik woon nu in een eigen woning. De begeleiding zie ik nu om de week en dat is voor mij heel erg fijn. Het doel is dat ik uiteindelijk volledig uit zorg ga.

Quote Regmar&Ilse

Al 5 jaar op onze eigen manier deel uit maken in de maatschappij.
Fijne woonplek niet alleen stichting-woning maar gewoon tussen de mensen in.
Maak je een afspraak dan zul je hem ook na moet komen
.

Verhaal Dennis

Het verhaal van Dennis is hier te lezen.

Quote T:

Nedereind helpt je een eind. De begeleiding is prima, maar ik zit er vooral voor mezelf en ik moet aan de slag!

Quote K:

Door de begeleiding van Stichting Nedereind heb ik geleerd hoe ik structuur aanbreng in het dagelijks leven. Dit helpt mij om mijn verplichtingen na te komen.

Quote I.

Er zijn algemene regels op de groep waar we ons aan moeten houden, maar ik ervaar voldoende vrijheid om m’n eigen ding te kunnen doen en eigen keuzes te maken.

Medezeggenschap

Medezeggenschap van cliënten is geregeld middels een centrale cliëntenraad, de decentrale bewonersoverleggen en de ouderparticipatie. Per onderdeel wordt het hieronder nader toegelicht.

Centrale Cliëntenraad

Stichting Nedereind maakt gebruik van een centrale cliëntenraad om cliënten de mogelijkheid te geven hun wensen en klachten te uiten. De centrale cliëntenraad komt eens per kwartaal bijeen. Marloes, senior begeleider en Harry, directeur zitten erbij om zaken en thema’s te bespreken. In het afgelopen jaar is het bezoek van de Inspectie besproken, waarbij twee van de leden van de cliëntenraad aanwezig waren. Opnieuw is het onderhoud van de panden besproken, de taken van bewoners, het voedingsgeld en de veiligheid besproken van cliënten die zelfstandig wonen. Afgelopen jaar kwamen ook signalen binnen dat het Wifi voor de bewoners op de locaties 402 en 503 problemen zou veroorzaken. Er is inmiddels een bedrijf op gezet en er volgt een aanpassing van het interne netwerk. De aanschaf van de elektronica blijkt nu een probleem op te leveren. Ergens in juni 2024 zou het probleem zijn opgelost. Ook komen er regelmatig vragen over de inventaris van de Iep en de Vio. Telkens wordt uitgelegd dat het een zaak is van de bewoners zelf. Ze huren een kamer/woning dan is het aan de cliënt om de woninginrichting te regelen. Dit gaat met hulp van de begeleiding natuurlijk, maar de kosten van de spullen worden niet gedekt door de begeleidingsuren. Het is de bedoeling dat de vertegenwoordiger van de locatie de besproken zaken ophalen van en meenemen naar de bewonersoverleggen. Bij de presentatie van het cliëntervaringsonderzoek bleek de behoefte te bestaan van een aantal bewoners om zelf ook het verslag van de vergadering van de cliëntenraad te ontvangen. Dit wordt voortaan op verzoek verzonden. Ook is besproken om twee keer per jaar een nieuwsbrief te gaan versturen naar cliënten en ouders/verzorgers. Daarbij hebben we de input ook nodig van de cliënten.

Functioneren cliëntenraad

De cliëntenraad heeft haar eigen functioneren in juni 2023 besproken.

Wat gaat er goed?
* Er zijn minimaal 4 vergaderingen per jaar, zoals ook in de medezeggenschapsregeling beschreven staat.
* De punten die besproken worden, worden ook opgepakt en terug gekoppeld.
* Het jaarlijkse etentje met de cliëntenraad wordt zeer gewaardeerd!

Wat kan er beter?
* Niet alle cliënten van Nedereind weten van de cliëntenraad af of begrijpen niet helemaal wat de
 insteek is. Begrijpen niet dat het ook iets extra’s kan betekenen voor de locatie.
Actiepunt: vaker herhalen en uitleggen.
Er is voorgesteld om 1 maand voor het volgende overlegmoment van de cliëntenraad aan te sluiten bij het bewonersoverleg beneden op locatie 402. Als er dingen zijn, kan het lid van de raad dit weer meenemen naar het overlegmoment. Zo kan dit ook ingezet worden op 503, Iep en Vio.

* De cliëntenraad en het bewonersoverleg worden wel eens door elkaar gehaald.

Actiepunt: het verschil benadrukken tijdens een bewonersoverleg.

* Opkomst
Actiepunt: wanneer je ervoor kiest om lid te zijn van de cliëntenraad, wordt er ook van je verwacht dat je aanwezig bent bij de overlegmomenten.

Verwachtingen voor de rest van het jaar?
* Meer animo
* Verschil cliëntenraad en bewonersoverleg duidelijk voor bewoners en begeleiding.

Bewonersoverleg

Per locatie komt het bewonersoverleg tweewekelijks bij elkaar. Dit overleg bestaat uit alle cliënten van de locatie. Hierin worden de wensen en mondelinge klachten aangehoord en, indien mogelijk, ook opgelost. Één cliënt is hierbij voorzitter en één is notulist. De vergadering wordt ondersteund door een professional, indien door cliënten gewenst. De notulen worden onder de cliënten verspreid. Tevens leveren de (in)formele gesprekken en begeleidingsgesprekken ook input.

Ouderparticipatie

Ouders/verzorgers worden betrokken bij het proces rond de cliënt, daar waar mogelijk. Zij worden betrokken bij de evaluaties en over de invulling van de zorg van de cliënt, maar ook bij de kwaliteit. Betrokken ouders/verzorgers wordt gevraagd om het kwaliteitsrapport/kwaliteitskompas van input en commentaar te voorzien. Zie hieronder enkele quotes.

Quote ouders F:

Stichting Nedereind heeft het goeie uitgangspunt dat voor de mensen die zij begeleiden verschillende dingen belangrijk zijn om goed in balans te komen en te blijven: werk, sociale contacten, sport en recreatie, gezondheid en ontwikkeling. Op al die terreinen proberen de medewerkers te begeleiden: als er iets mis gaat op het werk, als er een sportcompetitie is, als het niet lekker zit met de gezondheid, als er ruzie is met een vriend, als de cliënt steun nodig heeft bij de persoonlijke hygiëne. Niet altijd lukt dat, maar steeds wordt gekeken naar de hele mens en wat voor hem/haar belangrijk is. Bovendien is het doel om de mensen naar zo’n groot mogelijke zelfstandigheid te brengen. Echt top! En gelukkig is er ook zo nu en dan een feestje of een reisje.  Ik wilde er nog aan toevoegen dat die feestjes wel wat vaker mogen, maar ik heb daar eigenlijk niet genoeg zicht op, want F is nooit zo’n feestganger. Alleen vroeger was er eens per jaar een bijeenkomst met ouders, dat mis ik wel eens. Maar prioriteit is dat natuurlijk niet

Quote ouders L:

Wij zijn blij met de korte lijntjes en voelen ons als ouders nog steeds betrokken rond de zorg en het leven van L. Het contact is laagdrempelig. Dit geeft ons als ouders vertrouwen in de zorgverlening en dat hebben wij, na een eerdere ervaring met een andere instelling, echt weer terug moeten vinden. Fijn om te zien dat L stappen naar zelfstandigheid kan maken met de juiste begeleiding. Dit verwoord wel ons algemene gevoel bij stichting Nedereind.

Nog steeds blij dat L bij jullie terecht is gekomen 🙂

Quote ouders K:

Over het algemeen ervaren wij (ouders) Stichting Nedereind als prettig. De woonboerderij waar onze zoon verblijft fungeert als een basisplek waar hij zich veilig moet kunnen voelen en waar hij met dagelijkse zaken terecht kan.

Nedereind met haar medewerkers voorzien hier goed in. Bij het ontstaan van problematiek zijn de korte lijnen zeer prettig. Wij als ouders worden dan goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken en er is genoeg ruimte om over de problematiek te communiceren. Vanuit Nedereind wordt er ook actief naar oplossingen gezocht en dragen de medewerkers bij met de uitvoering daarvan. Ook wij krijgen ondersteuning van de medewerkers waar nodig als wij daarom vragen. Een voorbeeld is dat wij handvatten krijgen om met bepaalde situaties goed/beter om kunnen gaan als onze zoon een bezoek aan ons brengt. Fijn ook dat er tevens naar ons geluisterd wordt als wij met tips komen betreffende het gedrag van onze zoon en dat men dat meeneemt en bespreekbaar maakt bij de eventuele ontstane problematiek.

Naar onze mening zijn er ook verbeterpunten waar allen lering uit kunnen trekken zodat er een optimale woonsituatie kan ontstaan en er duidelijkheid heerst.

-Als er (kans is dat er) problematiek ontstaat zou er sneller gereageerd kunnen worden. Ik denk dan aan controles op de kamer van bewoner minimaal 1 of 2 X per dag om te kijken hoe het gaat met hem/haar. Er moet echt korter op gezeten worden zodat een problematiek al niet gevorderd c.q. uit de hand gelopen is en dat het snel op/aangepakt kan worden. Ik begrijp dat er rekening gehouden moet worden met de wet op de privacy en A.V.G. maar nog veel belangrijker is de gesteldheid van de bewoner. Er kan best wel een ingang gecreëerd worden om dit te realiseren. Rekening houdend met goed overleg tussen medewerkers, bewoner en wanneer mogelijk met ouders. Toestemmingsverklaring en notuleren zal een vereiste zijn.

-Als een bewoner (te) vaak op zijn/haar kamer zit en zou kunnen gaan malen is het handig om hier strakker mee om te gaan om te motiveren c.q. actiever bekijken (evt. met bewoner) welke tijds/dagbesteding passend zou zijn en hier ook meer aan vast houden. Niet als een activiteit op een gegeven moment stopt door welke reden dan ook dat er geen vervangende activiteit meer is. Uiteraard is dit bij veel bewoners niet nodig maar ongetwijfeld bij anderen wel.

Wij hopen dat jullie hier wat mee kunnen en dan ook eventueel implementeren zodat er een nog betere grip ontstaat op bepaalde situaties die er spelen of op een gemoedstoestand van een bewoner.