Organisatie

Algemeen

Stichting Nedereind is opgericht in 2004 en biedt sindsdien woonplekken aan in Nieuwegein en Utrecht voor mensen (vanaf 16 jaar) met een licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. De zorg anno nu heeft verschillende facetten, zoals de verschillende vormen van Wet Langdurige Zorg (verblijf ZZP VG3, VG6, VG 7, LVG1, 2 en 3, GGZ 1, 2 en 3, volledig pakket thuis (VPT) en modulair pakket thuis (MPT)), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Beschermd Verblijf en Verblijf Thuis) en jeugdhulp (logeren en jeugdhulp met behandeling). De zorg wordt geleverd vanuit de visie dat de doelgroep die wordt bediend, uiteindelijk zelfstandig, zonder zorg, zou moeten kunnen wonen. Vanuit twee hoofdlocaties wordt de zorg geleverd. 

Op de hoofdlocatie van Nedereind, de woonboerderij in Nieuwegein wordt met name de verblijfszorg geleverd. Op de Utrechtse woonboerderij vindt met name de jeugdhulp plaats. Op deze woonboerderijen is 24 uurzorg geborgd door twee teams met groepsleiders en slaapwachten, danwel nachtwakers. Dan zijn er nog 16 locaties verspreid over de gemeente Nieuwegein, waarvan 2 meerpersoonsvormen zijn en 14 zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding. Verder zijn er nog mensen met een eigen woning die ambulante begeleiding krijgen. 

Nedereind levert ook dagbesteding ten behoeve van de doelgroep. De dagbesteding behelst het onderhoud van de 5 dierenweides in Nieuwegein, de groenvoorziening van een kerk en de eigen terreinen, alsook schoonmaak en kleine klusactiviteiten. Ten behoeve van gezondheid en de ontwikkeling van sociale vaardigheden is de Nedereindse Sportvereniging (NSV) opgericht, die ook toegankelijk is voor cliënten van andere organisaties. 

De gegevens die ten grondslag liggen voor dit rapport komen met name uit de “Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem over 2022”  van Nedereind, waarvoor gegevens uit het elektronisch cliëntendossier (de ondersteuningsplannen, teambesprekingen en teamreflecties) zijn benut. Het elektronisch cliëntendossier van ONS van NEDAP wordt daartoe toegepast, hetgeen zich bij uitstek leent voor het kwantificeren van gegevens.

Eind 2022 had Nedereind 46 cliënten. Het aantal cliënten dat Nedereind heeft verlaten in 2022 is 6 (in 2021 waren het er 10). Hiervan zijn 2 cliënten uit zorg, waarmee hun doel is bereikt. Het aantal nieuwe cliënten in 2022 is 9 (in 2021 waren dat er 8). 

Dilemma’s

In 2022 kwam de oproep vanuit Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg om in het Kwaliteitsrapport stil te staan bij de coronacrisis. Aan de hand van twee dilemma’s leggen wij uit waar we vanuit Nedereind tegenaan zijn gelopen en hoe we daar mee om zijn gegaan.   

Dilemma ‘Maatregelen versus Vrijheid’

Tijdens de coronacrisis heeft Stichting Nedereind alle maatregelen vanuit de overheid en de VGN opgevolgd. Dit zorgde in sommige gevallen helaas voor vrijheidsbeperkingen. Zo konden de clienten minder makkelijk naar familie toe en waren ook bezoeken aan ambulante clienten moeilijk. Hierdoor ontstond een dilemma tussen vrijheid en maatregelen. Stichting Nedereind heeft geprobeerd om binnen de maatregelen zoveel mogelijk door te laten gaan. Zo zijn er aanpassingen gemaakt rondom bezoek, sport en begeleiding zodat dit zo goed mogelijk doorgezet kon worden. 

Dilemma dagbesteding

Nedereind streeft ernaar dat alle clienten naar werk, school of dagbesteding gaan. Omdat er een werkbegeleider is voor beide locaties, worden die vaak samengevoegd voor de dagbesteding. Tijdens de coronacrisis konden clienten van beide locaties niet naar dezelfde plek voor dagbesteding, waardoor gekozen is voor het afwisselen van de locaties. Dit heeft ervoor gezorgd dat niet alle clienten elke dag naar dagbesteding konden gaan. 

Invloed corona

De coronacrisis heeft er niet voor gezorgd dat Stichting Nedereind financiële dan wel sociale problemen heeft ondervonden. De stichting heeft vroegtijdig zelf maatregelen genomen om zo haar cliënten en medewerkers te beschermen. Zo werd er anderhalve meter afstand gehanteerd en is er een mondkapjes-plicht ingesteld in overleg met het team op 13 oktober 2020. Ook werden ambulante klanten ‘bezocht’ door gebruik te maken van videobellen in plaats van fysiek bezoek en bij relatief goed weer door een wandeling te maken. 

Klachten 

Stichting Nedereind heeft over het gehele jaar 2022 geen klachten ontvangen vanuit cliënten, ouders of andere partijen.

Samenwerking binnen de organisatie 

Het is van belang dat er voldoende samenwerking is tussen behandelaars en begeleiders. Daarom worden de medewerkers optimaal ondersteund door het hoofd en orthopedagoog bij hun dagelijks werk. Zij hebben minimaal eens per zes weken een werkoverleg en er is, afhankelijk van de locatie, eens per twee of vier weken teamoverleg. Hierin kunnen medewerkers zelf hun knelpunten op de agenda zetten.

Feedback vanuit Raad van Toezicht

Twee leden van de Raad van Toezicht hebben de presentatie door de directeur bijgewoond over het cliëntervaringsonderzoek 2022 in aanwezigheid van een heel aantal cliënten van Nedereind.

Positief dat er ook dit keer weer een groot aantal cliënten bereid is geweest mee te werken aan het onderzoek naar de eigen ervaringen met Stichting Nedereind. Daarmee krijgen ze gelegenheid de eigen woonomgeving en begeleiding in ogenschouw te nemen en mede te verbeteren.

Gezien het resultaat is de gelegenheid door cliënten aangegrepen om hun tevredenheid te uiten op vele onderdelen.

Scores waar het pas begint vanaf voldoende tot perfect en waarbij vooral in het relationele domein de scores hoog zijn. Dit is een belangrijk signaal van de doelgroep en daarmee voor de Stichting. Een mooie basis om met elkaar samen verder te werken en te groeien. Materiële wensen als verbeteren van schoonmaak en bereikbaarheid blijven de aandacht vragen van zowel bewoners als begeleiders blijkt ook dit keer. Goed om hier oog voor te blijven houden.

Natuurlijk is niet iedereen in gelijke mate positief of heeft vragen. Om deze bespreekbaar te maken zijn de individuele evaluaties van de ondersteuningsplannen een geschikt moment.

In het geheel genomen: Proficiat met het resultaat!

Met betrekking tot het kwaliteitsjaarverslag van de stichting kunnen we net als vorig jaar zeer content zijn met de opgeleverde resultaten, de leesbaarheid en de positieve uitstraling van het geheel.

Aangaande het financieel jaarverslag het volgende. De Raad van Toezicht gaat akkoord met de jaarrekening, nadat er naar tevredenheid is geantwoord op de negen vragen die zijn gesteld. Wel wil de Raad van Toezicht graag met de Raad van Bestuur in gesprek over het niet facturen van zorg (WMO Utrecht), alsook de vraagstelling rondom de reserves wanneer het gaat om de eventuele opvolging.