Organisatie 2023

Algemeen

Stichting Nedereind bestaat 20 jaar in 2024. De stichting biedt vanaf de start woonplekken aan in Nieuwegein en Utrecht. Tegenwoordig is het aanbod uitgebreid naar jongeren en jongvolwassenen (vanaf 16 jaar) met een licht verstandelijke beperking en/of psychische stoornis/gedragsproblemen. De zorg anno nu heeft verschillende facetten, zoals de verschillende vormen van Wet Langdurige Zorg (verblijf ZZP VG3, VG6, VG 7, LVG1, 2 en 3, GGZ 1, 2 en 3, volledig pakket thuis (VPT) en modulair pakket thuis (MPT)), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Beschermd Verblijf en Beschermd Thuis) en jeugdhulp (logeren en jeugdhulp met behandeling). De zorg wordt geleverd vanuit de visie dat de doelgroep die wordt bediend, uiteindelijk zelfstandig, zonder zorg, zou moeten kunnen wonen. Vanuit twee hoofdlocaties wordt de zorg geleverd. 

Op de hoofdlocatie van Nedereind (402), de woonboerderij in Nieuwegein wordt met name de verblijfszorg geleverd. Op de Utrechtse woonboerderij vindt vooral de jeugdhulp plaats. Op deze woonboerderijen is 24 uurszorg geborgd door twee teams met groepsleiders en slaapwachten, dan wel nachtwakers. Dan zijn er nog 16 locaties verspreid over de gemeente Nieuwegein, waarvan 2 meerpersoonsvormen zijn en 14 zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding. Verder zijn er nog mensen met een eigen woning die ambulante begeleiding krijgen. 

Op de Ringkade in Utrecht zijn we een locatie aan het ontwikkelen voor een chill-out plek voor bewoners intern van Nedereind, maar kan ook tijdelijk onderdak bieden aan een ouder/kind.

Nedereind levert ook dagbesteding ten behoeve van de doelgroep. De dagbesteding behelst de groenvoorziening van een kerk en de eigen terreinen, alsook schoonmaak en kleine klusactiviteiten. Ten behoeve van gezondheid en de ontwikkeling van sociale vaardigheden is de Nedereindse Sportvereniging (NSV) opgericht, die ook toegankelijk is voor cliënten van andere organisaties. 

De gegevens die ten grondslag liggen voor dit rapport komen met name uit de “Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem over 2023”  van Nedereind, waarvoor gegevens uit het elektronisch cliëntendossier. Daaruit zijn gegevens van ondersteuningsplannen, smartdoelen, teambesprekingen, persoonlijke hygiëne, formulieren over grensoverschrijdend gedrag en teamreflecties benut. Het elektronisch cliëntendossier van ONS van NEDAP wordt daartoe toegepast, hetgeen zich bij uitstek leent voor het kwantificeren van gegevens.

Eind 2023 had Nedereind 49 cliënten. Het aantal cliënten dat Nedereind heeft verlaten in 2023 is 6 (in 2022 waren het er ook 6). Hiervan zijn 2 cliënten uit zorg, waarmee hun doel is bereikt. Het aantal nieuwe cliënten in 2023 is 9 (in 2022 waren dat er ook 9). 

Dilemma’s

De dilemma’s die we we in het kwaliteitskompas van 2023 willen bespreken betreffen grensoverschrijdend gedrag vanuit cliënten en verantwoordelijkheid vanuit de organisatie voor een cliënt waarbij de veiligheid voor de andere cliënten en personeel ook dient te worden gewaarborgd. De tweede betreft de vrije keuze van een cliënt om voor een studie of beroep te kiezen, waarvan de begeleiding eigenlijk weet dat de cliënt het zeer waarschijnlijk niet aankan. De derde dilemma gaat om het al dan niet stoppen van vrijwillige bewindvoering.

Dilemma ‘Maatregelen versus Vrijheid’

Bij Nedereind kan het voorkomen dat cliënten onveilige situatie creëren voor medebewoners en personeel. Zo is er afgelopen jaar een stadionfakkel in huis afgestoken door twee bewoners. Deze situatie zorgde voor een brandgevaarlijke situatie en was er sprake van dusdanig veel rookinname van meerdere cliënten dat naast de brandweer en politie ook de ambulance nodig was. Nedereind heeft zorgplicht voor cliënten die dit veroorzaken, maar heeft dat ook voor cliënten die in dit geval slachtoffer zijn. Toch zal er dan een maatregel getroffen moeten worden om dit in de toekomst te voorkomen. Op het moment dat wij vanuit Nedereind proberen om een crisisplek te organiseren, dan is dat bijna een onmogelijkheid. Veel partijen geven nul op het rekest, want de crisisplekken zitten vol. Op het moment dat er een plek aan de andere kant van Nederland is, wil de cliënt daar niet naar toe.

Om een dergelijke dilemma op te lossen, heeft Nedereind besloten een chill-out plek te zoeken. In eerste instantie werd gedacht aan plekken elders (provincie Groningen, Vijfheerenlanden, Lopik), maar gezien de motivatie zoals in de laatste alinea staat, hebben we toch voor een locatie in Utrecht gekozen. Wij zijn op het moment van schrijven de locatie aan het ontwikkelen en is in eerste instantie bedoeld voor onze eigen cliënten.

Dilemma kansen en uitdagingen

Nedereind streeft ernaar dat alle cliënten naar werk, school of dagbesteding gaan. In dat kader willen we graag de uitdaging aangaan om de cliënt uiteindelijk naar betaald werk te leiden, voor degenen die daartoe in staat worden geacht. Nu komt het een aantal keer per jaar voorbij dat de cliënt zichzelf overschat en denkt een bepaalde baan of opleiding aan te kunnen. Een begeleider kan er dan voor kiezen om dit direct af te kappen, om een grote teleurstelling te voorkomen. Echter, dan ligt het aan de begeleider, want die geeft de cliënt de kans niet om het te gaan doen. Echter, de begeleider kan er ook in meegaan om de cliënt te laten ervaren (inzien) dat het geen haalbare situatie is, met de gevolgen van dien. Ook bij ons krijgt de cliënt bijvoorbeeld hulp om de opdrachten en toetsen op school te halen, opdat een opleiding kan worden vervolgd. In samenspraak met het hoofd en de gedragswetenschapper kan voor een van beide trajecten (gelijk stoppen versus laten inzien) worden gekozen.

Dilemma financieel beheer/budget coach of eigen geld beheren

Onze bewoners komen geregeld binnen met schulden waardoor men reeds een bewindvoerder heeft. Ook komt het voor dat men dat nog niet heeft, maar dat het zeer verstandig zou zijn. Bijvoorbeeld in het geval dat degene zijn huur niet zou kunnen betalen en dan zijn/haar onderdak in gevaar zou brengen. Nedereind is niet altijd de (tussen)-verhuurder, waardoor de verhuurder zijn eigen afwegingen maakt. Wetende dat een cliënt een vrijwillige bewindvoering / budgetcoach is aangegaan, kan het een lastige zijn in deze wanneer de cliënt eigenhandig denkt te besluiten om er mee te stoppen. Ook familie van de cliënt wil dat absoluut niet. De cliënt in kwestie kan erop gewezen worden wat de gevaren zijn 1) op straat komen te staan, 2) eventueel geen boodschappen meer kunnen doen, etc. Eigenlijk wil de begeleider dan zeggen: “doe het niet”. Wij hebben in een dergelijk geval de bewindvoerder/budgetcoach kunnen meenemen in het afbouwtraject van het beheer, zodat de cliënt steeds meer geld tot zijn beschikking kreeg over een langere periode. Inmiddels zijn we een jaar verder nadat de bewindvoering is gestopt, de familie vindt het moeilijk, maar het gaat de cliënt met enige hulp (meekijken) van de begeleider het nog goed af.

Klachten 

Stichting Nedereind heeft over het gehele jaar 2023 geen klachten ontvangen vanuit cliënten, ouders of andere partijen.

Samenwerking binnen de organisatie 

Het is van belang dat er voldoende samenwerking is tussen behandelaars en begeleiders. Daarom worden de medewerkers optimaal ondersteund door het hoofd en orthopedagoog bij hun dagelijks werk. Zij hebben minimaal eens per zes weken een werkoverleg en er is, afhankelijk van de locatie, eens per twee of vier weken teamoverleg. Hierin kunnen medewerkers zelf hun knelpunten op de agenda zetten.

Externe visitatie door Lister

23 november 2023 is Lister met twee mensen langs geweest voor een externe visitatie. Beide heren hebben gesproken met bewoners, begeleiding en directie. Men heeft het kwaliteitssysteem, de door Nedereind gehanteerde risico-inventarisatie, de veiligheid, de participatie en evaluaties nader onderzocht. Het verslag is hier te downloaden.

Feedback vanuit Raad van Toezicht

Met betrekking tot het kwaliteitskompas 2023 van de stichting:

Allereerst vanuit de Raad van Toezicht dank voor de inzet van het kwaliteitsteam en complimenten voor het resultaat!

In dit jubileumjaar 2024 blijkt dat 20 jaar inzet en passie voor de cliënten, niet leidt tot achterover leunen maar tot blijven zoeken naar mogelijkheden en verbeteringen.

Een paar dingen die opvallen dit jaar;

  • De overgang naar een nieuw cliënt ervaringsinstrument; “Dat vind ik ervan”. Dit past bij jullie werkwijze van samen onderzoeken met de cliënt, ervaringen delen en meedenken over veranderingen die mogelijk zijn.
  • Dilemma kansen en uitdagingen: De analyse waarom de doelstelling om zoveel mogelijk mensen aan het werk, school of dagbesteding te helpen niet gehaald is, zet jullie aan tot nadenken en tot extra aandacht voor het thema.
  • Dilemma maatregelen versus veiligheid: Na het ontwikkelen van twee hoofdlocaties en begeleid-wonen varianten nu een heuse chill-out plek. Kansen bieden voor jongeren die nergens terecht kunnen. Een nieuwe uitdaging.

Jullie maken waar wat je uitdraagt; openheid over wat goed gaat en wat aandacht behoeft, er zijn voor jullie cliënten, zorgdragen voor het personeel en nieuwe uitdagingen aangaan. Een feestje dit jaar is op zijn plaats, met cliënten, personeel en diegenen waarmee samengewerkt wordt.

Aangaande het financieel jaarverslag het volgende. De Raad van Toezicht gaat akkoord met de jaarrekening, nadat er overleg is geweest met de Raad van Bestuur. De vragen zijn naar wens beantwoord.