Meedoen 2023

We vinden het belangrijk dat cliënten een netwerk hebben waar zij op terug kunnen vallen. Daarom werkt Nedereind samen met haar cliënten aan het versterken van relaties met familie, vrienden en partners. Ook zorgt Nedereind voor voldoende informatie over mogelijkheden die er zijn in de buurt op het gebied van werken, dagbesteding en sport.

Samenspel in zorg en ondersteuning

Iedere medewerker kent zijn/haar toegewezen cliënten persoonlijk. Bovendien kent de medewerker het ondersteuningsplan en kan zo inspelen op de beperkingen en ontwikkelmogelijkheden van de cliënten. De medewerkers hebben de juiste competenties om de vereiste zorg te leveren. Ook communiceren en bejegenen ze de cliënten conform een door de stichting opgestelde gedragscode. Hierbij wordt uitgegaan van een respectvolle houding, waar het belang van de cliënt vooropstaat. Niet alleen de relatie tussen cliënt, familie en medewerkers is belangrijk, ook de omgeving van de cliënt speelt een grote rol. Stichting Nedereind vindt het belangrijk dat de directe naasten van de cliënten actief betrokken zijn. Medewerkers zijn gericht op het in kaart brengen van het informele netwerk van de cliënt. Zij versterken het netwerk van de cliënt door onder andere: het hernieuwen van contacten met familieleden en bekenden; het in contact brengen met een buurtcentrum of vereniging; het inschakelen van vrijwilligers of een maatje; het betrekken bij activiteiten en het stimuleren van bezoek. Vanuit het cliëntervaringsonderzoek van 2022 bleek weer dat de relatie tussen de medewerkers en cliënten als goed wordt ervaren door cliënten.

De samenwerking tussen begeleiders en behandelaars

Stichting Nedereind onderhoudt het contact met het informele/formele netwerk van de cliënt door een vast contactpersoon af te spreken en regelmatige contactmomenten (met instemming van de cliënt) vast te stellen. Iedere 3 maanden vindt er een evaluatie met de cliënt plaats. In ieder geval zijn de begeleiders van de cliënt aanwezig, indien gewenst (met instemming van de cliënt) een zorgconsulent, vertrouwenspersoon of directe naasten. Een orthopedagoog is hierbij ook betrokken. In deze evaluatie wordt besproken hoe het gaat en worden de doelen geëvalueerd. Er wordt bepaald welke werkpunten nog van toepassing zijn en welke nieuwe punten moeten worden opgenomen. Als er bij de cliënt meerdere disciplines betrokken zijn, is de persoonlijk begeleider diegene die de samenwerking (o.a. multidisciplinaire overleggen) coördineert. Op cliëntniveau wordt samengewerkt met o.a. Altrecht, Lister, Humanitas, Reinaerde, Leger de Heils en etc. Driejaarlijks wordt er een ketenpartner-/stakeholderonderzoek uitgevoerd. 

Versterken netwerk

Het is belangrijk dat het netwerk met de eigen familie/verzorgers wordt versterkt. Nedereind doet haar best om de betrokkenheid van ouders/verzorgers te verhogen. Er wordt onderzocht of er enkele malen per jaar contact is tussen Nedereind en de ouders/verzorgers van een cliënt. Het percentage van ouders/verzorgers waarmee contact wordt onderhouden is in 2023 91,8%.

Ook geeft 58% van de cliënten aan dat zij worden geholpen bij het onderhouden van relaties met mensen die voor hen belangrijk zijn (vrienden, familie, partner). De overige 42% geeft aan neutraal te zijn of dat dit niet van toepassing is.

Op 31 december 2023 heeft 79,6% van de cliënten betaald werk, school of dagbesteding van meer dan 24 uur per week. De kwaliteitsdoelstelling is daarmee niet behaald, dat terwijl eind 2022 nog bijna 98% was.

Op dit onderdeel was in 2018 een actie gezet na de bevindingen over het jaar ervoor. Nedereind heeft daarop onder andere een werkstichting “Participate & Go” opgericht om ervoor te zorgen dat cliënten een betaalde baan kunnen krijgen. Sinds enkele jaren wordt er binnen Stichting Nedereind gesignaleerd dat cliënten moeilijker een baan kunnen vasthouden dan niet-beperkte mensen. Een van de redenen hiervoor is dat cliënten vaak overschat/onderschat worden. Bovendien is er meer en intensievere begeleiding nodig en moet vooral een duidelijke structuur aangeboden worden. Vanuit deze vraag is Participate & Go ontstaan, om cliënten en ook werkgevers te begeleiden op de werkvloer. In de loop van de jaren is er een tiental werkzaam geweest, waardoor men haar eigen kansen heeft kunnen vergroten. Anno 2023 werken drie cliënten als volwaardige medewerkers bij Participate & Go. Welzijnsorganisatie Movactor heeft P&G het gegund om drie buurtpleinen schoon te houden. Als laatste is er meer aandacht binnen de teams voor dit onderwerp om ervoor te zorgen dat de cliënten naar werk, dagbesteding of school gaan.

Schoonmaakwerk op de buurtpleinen

Dagbesteding

Stichting Nedereind biedt dagbesteding aan voor de cliënten die geen werk hebben, niet kunnen werken of niet naar school kunnen gaan. Tijdens de dagbesteding gaan de cliënten veelal in de buitenlucht aan het werk onder begeleiding van een medewerker van de stichting. Hierbij kan worden gedacht aan de verzorging van dieren of aan het klussen aan verschillende projecten in de loods van locatie 503.