Medewerkers

Betrokken en vakbekwame medewerkers

Vakbekwame medewerkers

De medewerkers van Stichting Nedereind zijn over het algemeen op HBO-niveau (Social Work/SPH/MWD) of hoger opgeleid. Dit wordt ook standaard gevraagd in de advertenties voor een groepsleidersfunctie. Een klein aantal heeft een MBO-opleiding op vergelijkbaar terrein en/of volgt een HBO-opleiding. Sinds 2019 werken ook studenten pedagogische wetenschappen van de Universiteit Utrecht als assistent groepsleiders bij Nedereind.

Leren en ontwikkelen

Aan het einde van elk jaar wordt de medewerkers gevraagd waar ze aan willen werken voor het nieuwe jaar. Deze uitvraag wordt gedaan door de orthopedagoog die op basis van de inventarisatie een nieuw deskundigheidsbevorderingsplan opstelt.

Voor 2022 is in dit scholingsplan rekening gehouden met het beleid op organisatieniveau en de individuele behoeften van de ambulant begeleiders. Medewerkers van de stichting kunnen een aantal keer per jaar deelnemen aan verschillende cursussen en workshops over actuele onderwerpen met betrekking tot de doelgroep en het werkveld. Bovendien wordt elk jaar een beleidsmiddag georganiseerd, waarin samen met de medewerkers naar het huidig beleid en beleidsontwikkeling wordt gekeken. Ook de medewerker zelf heeft binnen Stichting Nedereind invloed op het beleid. 

Medewerkertevredenheid

In april 2021 heeft er een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de medewerkers van Stichting Nedereind. Het onderzoek is afgenomen in de vorm van een schriftelijke vragenlijst. Hierbij is gekeken naar de volgende aspecten: werkzaamheden; arbeidsomstandigheden; werkdruk; collega’s; leidinggevende; organisatie; ontwikkelingsmogelijkheden; beloning; communicatie; werken bij Stichting Nedereind; RI&E Welzijn.

Uit het onderzoek blijkt dat alle medewerkers tevreden tot zeer tevreden zijn over het werken bij Stichting Nedereind. Zo zijn er geen aspecten waarover men meer ontevreden is dan tevreden. Op alle aspecten is hetzelfde of iets minder gescoord ten opzichte van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2018. De respons was 79% (15 van 19 werknemers). 

De medewerkers zijn het meest positief over de leidinggevende en hun collega’s. Bij deze onderdelen was de gemiddelde score een 9. De onderwerpen waarover medewerkers relatief gezien het minst tevreden zijn, hebben betrekking op ontwikkelingsmogelijkheden en communicatie. 

Aanbevelingen op basis van medewerkerstevredenheidsonderzoek

Omdat ook in 2022 i.v.m. de coronacrisis weinig mogelijkheid was tot fysieke bijscholing, is besloten dat er meer aandacht zal gaan naar digitale bijscholingen. Zo ontstaan er meer ontwikkelingsmogelijkheden. Ook zullen er meer gesprekken worden gevoerd met betrekking tot functioneren, doelen en ontwikkeling. 

Ziekteverzuim

Één van de kwaliteitsdoelstellingen van 2022 was het behouden van de continuïteit van zorg door het hebben van een stabiel team. Het doel was dit te realiseren door een laag ziekteverzuim te hebben, kleiner dan 3%.

In 2022 is deze doelstelling behaald met een ziekteverzuim van 1,99%. Het tienjarig voortschrijdend gemiddelde ziekteverzuim ligt op 1,61%. Het risico voor Nedereind moet wel in de gaten worden gehouden, omdat het een kleine organisatie is zonder inval- en uitzendkrachten. 

Het ziekteverzuim is in deze grafiek weergegeven in procenten. Zwangerschapsverlof wordt hierin niet meegenomen. Ook het voortschrijdend tienjarig gemiddelde is meegenomen in de grafiek. 

Teamzelfreflectie 

Om de 2 weken komt het team bij elkaar en wordt er vergaderd. De actuele zaken die spelen op de groep worden dan besproken en er worden een aantal klantbesprekingen gedaan. Tijdens de teamvergadering is er ook ruimte voor intervisie en supervisie. Naar aanleiding van de teamzelfreflecties zijn vanuit beide locaties aanbevelingen opgesteld.

Teamreflectie Team 1
Uitgevoerd op 07-03-2023

Tijdens de vergadering op 7 maart hebben we met elkaar de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek doorgenomen. De resultaten zijn in februari ook al gepresenteerd aan de cliënten. De uitkomsten zijn samengevat per locatie/team in ‘Kwaliteit-Verbeter-Kaarten’ (KVK). 
De KVKs geven een overzicht van zowel de punten van waardering als de verbeterpunten die cliënten in het onderzoek naar voren brachten. De KVK zegt niet wat er moet veranderen en hoe dat zou moeten, maar vermeldt aandachtspunten die bij het kwaliteitsonderzoek naar voren kwamen. 
Tijdens deze vergadering hebben we ingezoomd op de uitkomsten van locaties 402, Vosseweide, Iep/Violier en extern.

Met elkaar hebben we de volgende verbeterpunten eruit gehaald om de komende periode mee aan de slag te gaan.

Locatie 402:

– Het schoonhouden van het huis – meer achter de taken aan gaan zitten. 

– Er wordt soms te veel een lijn getrokken tussen benedengroep en bovengroep. Terwijl hier uitzonderingen kunnen worden gemaakt. 

Reflectie hierop:
– het uitvoeren van de taken in huis blijft een aandachtspunt. Het team vindt het interessant om terug te horen dat cliënten aangeven dat er meer achter hen aan gezeten mag worden op dit gebied. 
In de beleving van de begeleiders gebeurd dit al, maar er blijkt behoefte te zijn aan meer aansturing. Daarnaast hebben we besproken dat we ook anders naar de taken kunnen kijken. We kunnen bepaalde cliënten ook verantwoordelijk maken voor het onderhouden van ruimtes waar zij veel gebruik van maken. De motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel kan toenemen wanneer iemand verantwoordelijk is voor een ruimte waar hij of zij veel gebruik van maakt. Tenslotte zal er weer een grote schoonmaak gepland worden en er wordt een plan gemaakt om de zolder op te gaan ruimen.

Het team herkent dat de lijn tussen de bovengroep en de benedengroep vervaagd is. Deze manier van werken is jaren geleden ingezet en sluit niet meer aan bij de huidige verdeling in huis. 
Dit kan tot verwarring leiden. Het traject op de bovengroep is ingezet met als doel dat cliënten hun zelfstandigheid vergroten, zodat ze vervolgens verder kunnen gaan uitstromen. We staan als team nog steeds achter deze werkwijze, maar we moeten dit verder gaan concretiseren. Is het een idee om te gaan werken met zelfstandige (individuele) trajecten ? We zullen hier uitgebreider op ingaan tijdens de volgende vergaderingen. De begeleiders krijgen de taak om er over na te denken hoe we dit gaan vormgeven, er zal een nieuw draaiboek moeten komen.


Locatie Vosseweide:
– Mensen meer uitdagen in het bereiken van doelen. 

Reflectie hierop:
– De begeleidingstrajecten op de Vosseweide kunnen langdurig van aard zijn, een valkuil kan zijn dat er minder ontwikkelingsgericht te werk wordt gegaan. Een aantal cliënten is tevreden met hoe zij leven en wat ze al bereikt hebben, maar er zijn ook cliënten die stappen willen blijven zetten, ondanks dat ze al zelfstandig wonen. Het is goed om te blijven kijken of we als team nog op de goede koers zitten in samenwerking met de cliënt. De nieuwe orthopedagoog is sinds oktober 2022 al proactief bezig met het screenen van de doelen en zorgplannen van cliënten op o.a. de Vossweide. We blijven deze werkwijze voortzetten. De begeleiders worden gestimuleerd om ontwikkelingsgericht en creatief te blijven denken. Dit is een aandachtspunt waar we elkaar scherp op kunnen houden.

Ambulant Extern:
– Op de app eronder zetten van wie het bericht komt.

– Het organiseren van leuke activiteiten. 

Reflectie hierop:

– De begeleiding zal er rekening mee houden dat er een naam van de begeleider onderaan een apje vermeld wordt. Echter als het gaat over iets dat Nedereind breed is (bijvoorbeeld een uitnodiging voor een gezamenlijke activiteit) wordt dit namens het team verstuurd en niet door één begeleider specifiek. Dit is ook aan de cliënten uitgelegd.

– In 2023 willen we weer activiteiten gaan ondernemen. We zullen kijken naar de interesses van cliënten en kunnen ook activiteiten ondernemen met kleine groepjes cliënten die dezelfde interesses hebben. Vaak gaan activiteiten niet door, omdat er te weinig animo of geen geld is. Degene die wel enthousiast zijn en het kunnen betalen, zijn dan de dupe. 

Teamreflectie Team 2
Uitgevoerd op 14-03-2023

Tijdens de vergadering op 14 maart hebben we met elkaar de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek doorgenomen, deze keer is er ingezoomd op de resultaten van locatie 503.

Met elkaar hebben we de volgende verbeterpunten eruit gehaald om de komende periode mee aan de slag te gaan.

Locatie 503:
– 
De begeleiding meer aanwezig zijn op de groep in plaats van op kantoor.

– Soms meer begrepen voelen door de begeleiding.

Reflectie hierop:
– De begeleiding kan zich erin vinden dat het voor de bewoners fijn is als er altijd een begeleider op de groep aanwezig is en benaderbaar is. Hier wordt zoveel als mogelijk naar gestreefd, maar lukt niet altijd. Tijdens de vergadering is besproken dat we gaan werken met een planning waarin dagelijkse groepsmomenten (dagelijkse routine) vastgelegd worden. Voor de bewoners is dan duidelijk op welke momenten de begeleiding op de groep aanwezig is en niet in gesprek zit of op kantoor is. 
Systeem is dan wel systeem en moet dus ook uitgevoerd worden.

– We hebben met elkaar besproken dat communicatie richting de bewoners erg belangrijk is. 
We proberen de bewoners dagelijks te ondersteunen in het maken van juiste keuzes. 
Ze zullen zich niet altijd begrepen voelen, omdat we hen er ook op wijzen als iets niet mag of kan of niet zo handig is. Belangrijk is dan de manier waarop je het brengt richting de bewoner, hierbij gaat het om bejegening. Ook is het essentieel om aan te kunnen sluiten bij de beleefwereld van de cliënt, zodat je niet volledig aan de gevoelens/gedachten van de cliënt voorbij gaat.
Kortom, het gaat over de wijze van benadering door zorgverlener naar zorgvrager. Maar hoe ga je hier bijvoorbeeld mee om in situaties die je als begeleider spannend vindt? En in hoeverre lukt het je om aan te sluiten bij de beleefwereld van de cliënt? Dit zijn vragen waar we als team niet dagelijks bij stil staan, maar die wel belangrijk zijn om goede ondersteuning te kunnen bieden. In maart wordt er een deskundigheidsbevordering georganiseerd rondom het thema bejegening, we zullen dan dieper ingaan op dit onderwerp. Begeleiders krijgen handvaten mee om toe te kunnen passen in de praktijk.

Conclusie en aanbevelingen
Al met al zijn er mooie resultaten naar voren gekomen met het clientevredenheidsonderzoek. 
Het is voor de begeleiders fijn om terug te lezen dat cliënten tevreden zijn over de manier waarop ze begeleid en bejegend worden en dat cliënten ook weten wat ze kunnen verwachten van de begeleiding bij Nedereind. Daarnaast zijn we natuurlijk altijd bereid om te kijken naar wat er beter kan. Binnen de teams zijn de Kwaliteit-Verbeter-Kaarten’ doorgenomen en is besloten om met de volgende actiepunten aan de slag te gaan:

– Aandacht voor de taken in huis (HDL), meer aansturing/ondersteuning bieden op dit gebied.
– De werkwijze rondom de bovengroep (oefentraject) herzien en aanpassen, zodat het beter gaat aansluiten bij de situatie in huis. De lijn tussen de benedengroep en de bovengroep is steeds meer aan het vervagen.
– Ontwikkelingsgericht te werk blijven gaan, ook bij langdurige begeleidingstrajecten (denk aan de Vosseweide). 
– Naamsvermelding bij het sturen van whatsappjes, zodat cliënten weten met welke begeleider zij contact hebben. 
– Het blijven organiseren van activiteiten voor zowel bewoners van de hoofdlocaties als extern. Activiteiten kunnen ook met kleine groepjes ondernomen worden, dit hoeft niet altijd gezamenlijk. Communicatie is daarbij belangrijk, zodat externen ook uitgenodigd worden.
– Het invoeren van dagelijkse groepsmomenten aan de hand van een planning, zodat begeleiding meer aanwezig is op de groep in plaats van op kantoor.
– Begeleiders gaan bewust aan de slag met het thema bejegening en gaan aan de slag met persoonlijke leerdoelen.