Organisatie

Algemeen

Stichting Nedereind is opgericht in 2004 en levert sindsdien zorg aan mensen met een licht-verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis. De zorg anno nu heeft verschillende facetten, zoals de verschillende vormen van Wet Langdurige Zorg (verblijf ZZP VG3, VG6, VG 7, LVG1, 2 en 3, GGZ 1, 2 en 3, volledig pakket thuis (VPT) en modulair pakket thuis (MPT)), Wet Maatschappelijke Ondersteuning en jeugdhulp. De zorg wordt geleverd vanuit de visie dat de doelgroep die wordt bediend, uiteindelijk zelfstandig, zonder zorg, zou moeten kunnen wonen. Vanuit twee hoofdlocaties wordt de zorg geleverd.

Op de hoofdlocatie van Nedereind, de woonboerderij in Nieuwegein wordt met name de verblijfszorg geleverd. Op de Utrechtse woonboerderij vindt met name de jeugdhulp plaats. Op deze woonboerderijen is 24 uurzorg geborgd door twee teams met groepsleiders en slaapwachten, danwel nachtwakers. Dan zijn er nog 16 locaties verspreid over de gemeente Nieuwegein, waarvan 2 meerpersoonsvormen zijn en 14 zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding. Verder zijn er nog mensen met een eigen woning die ambulante begeleiding krijgen.

Nedereind levert ook dagbesteding ten behoeve van de doelgroep. De dagbesteding behelst het onderhoud van de 5 dierenweides in Nieuwegein, de groenvoorziening van een kerk en de eigen terreinen, alsook schoonmaak en kleine klusactiviteiten. Ten behoeve van gezondheid en de ontwikkeling van sociale vaardigheden is de Nedereindse Sportvereniging (NSV) opgericht, die ook toegankelijk is voor cliënten van andere organisaties.

De gegevens die ten grondslag liggen voor dit rapport komen met name uit de “Beoordeling kwaliteitsmanagementsysteem over 2020”  van Nedereind, waarvoor gegevens uit het elektronisch cliëntendossier (de ondersteuningsplannen, teambesprekingen en teamreflecties) zijn benut. Het elektronisch cliëntendossier van ONS van NEDAP wordt daartoe toegepast, hetgeen zich bij uitstek leent voor het kwantificeren van gegevens.

Eind 2020 had Nedereind 45 cliënten. Het aantal cliënten dat Nedereind heeft verlaten in 2020 is 12 (in 2019 waren het er 13). Van de 12 zijn er 4 in ieder geval uit zorg, waarmee hun doel is bereikt. Het aantal nieuwe cliënten in 2020 is 13 (in 2019 waren dat er 12).
 

Klachten

Stichting Nedereind heeft over het gehele jaar 2020 geen klachten ontvangen vanuit cliënten, ouders of andere partijen. Er zijn twee gevoelens van onvrede besproken met de cliëntvertrouwenspersoon vanuit het LSR. Beide situaties zijn snel opgelost. De ene cliënt vond het voldoende om de onvrede geuit te hebben. Bij de ander is een driegesprek geweest dat goed is verlopen en waar de cliënt mee verder kon.

Invloed corona

De coronacrisis heeft er niet voor gezorgd dat Stichting Nedereind financiële dan wel sociale problemen heeft ondervonden. De stichting heeft vroegtijdig zelf maatregelen genomen om zo haar cliënten en medewerkers te beschermen. Zo werd er anderhalve meter afstand gehanteerd en is er een mondkapjes-plicht ingesteld in overleg met het team op 13 oktober 2020  (zie ook de foto bij thema 'veiligheid'). Ook werden ambulante klanten 'bezocht' door gebruik te maken van videobellen in plaats van fysiek bezoek.

Samenwerking binnen de organisatie

Het is van belang dat er voldoende samenwerking is tussen behandelaars en begeleiders. Daarom worden de medewerkers optimaal ondersteund door het hoofd en orthopedagoog bij hun dagelijks werk. Zij hebben minimaal eens per zes weken een werkoverleg en er is, afhankelijk van de locatie, eens per twee of vier weken teamoverleg. Hierin kunnen medewerkers zelf hun knelpunten op de agenda zetten.

Feedback vanuit Toezichthoudend Orgaan

De reflectie vanuit het Toezichthoudend Orgaan die de stichting heeft ontvangen naar aanleiding van het kwaliteitsrapport is te vinden in het volgende bestand: Feedback Toezichthoudend Orgaan

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.