Cliëntervaring

Één van de kwaliteitsdoelstellingen was een hoge mate van cliënttevredenheid. De stichting stelde hierbij het doel dat meer dan 60% van de cliënten tevreden is over hoe de cliënt zelf invulling kan geven in het leven, meer dan 60% is tevreden hoe men wordt geholpen met relaties met mensen die belangrijk zijn voor ze en meer dan 80% van de cliënten vindt dat de begeleiders weten wat ze moeten doen om hen goed te ondersteunen. Dit is nagegaan door middel van een cliënttevredenheidonderzoek. Het laatste cliënttevredenheidonderzoek is uitgevoerd in 2022. 

Het onderzoek naar de ervaringen van cliënten is uitgevoerd door Joost Tan Onderzoek & Advies. Uit de rapportage blijkt dat de uitkomsten vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Bovendien blijkt dat Nedereind beter scoort dan vergelijkbare organisaties, ook waar de stichting zelf verbeterpunten heeft. De rapportage is in een drietal sessies met de cliënten zelf besproken.

Uit het onderzoek blijkt dat de meetbare doelstellingen vanuit de cliëntervaringen zijn behaald. Bijna 100% van de cliënten geeft aan dat de begeleiders rekening houden met wat men zelf wil in het leven. Daarvan geeft 65% aan dat het goed of heel goed is. 58% van de cliënten gaf aan dat men wordt geholpen bij het onderhouden van relaties met mensen die voor hen belangrijk zijn (vrienden, partner, familie). De overige 42% geeft aan dat dit neutraal of niet van toepassing is. 90% van de cliënten geeft aan dat de begeleiders weten wat ze moeten doen om hen goed te ondersteunen. De doelstelling (80%) is voor de indicator ook gehaald en de score is vergelijkbaar met vorig onderzoek (91%).

Stichting Nedereind heeft als doelstelling dat alle cliënten in zorg gebruik maken van een actueel ondersteuningsplan. In 2022 is hier voor 100% van de cliënten sprake van.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn erg vergelijkbaar met die van het vorige onderzoek in 2020.

Zie hier de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek 2022:

cliënttevredenheidsonderzoek

Gemiddelde ervaringen

Grafiek 1. De gemiddelde rapportcijfers gegeven door de cliënten per woonlocatie. 

Rapportcijfers

De rapportcijfers vanuit de cliënten van de verschillende locaties zijn als volgt: 

Nedereind 402: 7,6
Nedereind 503: 7,2
Vosseweide: 8,1

Iep/Vio/Schakelstede 7,4

Ambulant extern: 7,8


Het gemiddelde cijfer is in 2022 een 7,7, daar waar dat in 2020 een 7,8 was.

Smartdoelen

Samen met de cliënt worden elk jaar doelen opgesteld waar ze aan willen werken. Die doelen worden verkleind tot een beperkt aantal smartdoelen. De smartdoelen worden op een specifieke wijze gescoord. Dit gebeurt met behulp van GAS-scores. Elke kwartaal worden deze doelen geëvalueerd voor cliënten op verblijfslocaties. Voor de ambulante cliënten gebeurt dat eens per half jaar. In onderstaande grafiek zijn alle scores over het jaar weergegeven.

Smartdoelen

Grafiek 2. In deze grafiek is het resultaat met betrekking tot de gestelde smartdoelen zichtbaar. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de cliënten vooruit is gegaan op zijn/haar persoonlijke doelen.

Processen rond de cliënt

Een tweede kwaliteitsdoelstelling was het optimaliseren van de processen rondom de cliënt. Hiermee werd bedoeld dat voor minimaal 80% van de cliënten het ondersteuningsplan binnen 4 weken na het evaluatie- of ondersteuningsplangesprek gereed is. 

De processen rondom de klant zijn verbeterd sinds de vorige rapportage. Dit is te zien aan het het percentage van klanten waarvoor het ondersteuningsplan is ondertekend binnen vier weken na het evaluatiegesprek op basis van GAS-scores. Dit is op 31 december 2022 91,8%. Nedereind voldoet zes jaar achter elkaar aan haar doelstelling. Ook belangrijk om te melden is dat bij het schrijven van dit stuk alle cliënten een actueel ondersteuningsplan hebben.

Cliëntenraad

Stichting Nedereind maakt gebruik van een centrale cliëntenraad om cliënten de mogelijkheid te geven hun wensen en klachten te uiten. De centrale cliëntenraad komt eens per kwartaal bijeen. Marloes, senior begeleider en Harry, directeur zitten erbij om zaken en thema’s te bespreken. In het afgelopen jaar is bijvoorbeeld het onderhoud van de panden besproken, de taken van bewoners, het voedingsgeld en de veiligheid besproken van cliënten die zelfstandig wonen. Het is de bedoeling dat de vertegenwoordiger van de locatie de besproken zaken ophalen van en meenemen naar het bewonersoverleg. Bij de presentatie van het cliëntervaringsonderzoek bleek de behoefte te bestaan van een aantal bewoners om zelf ook het verslag van de vergadering van de cliëntenraad te ontvangen. Dit wordt voortaan op verzoek verzonden.

Per locatie komt het bewonersoverleg tweewekelijks bij elkaar. Dit overleg bestaat uit alle cliënten van de locatie. Hierin worden de wensen en mondelinge klachten aangehoord en, indien mogelijk, ook opgelost. Één cliënt is hierbij voorzitter en één is notulist. De vergadering wordt ondersteund door een professional, indien door cliënten gewenst. De notulen worden onder de cliënten verspreid. Tevens leveren de (in)formele gesprekken en begeleidingsgesprekken ook input.