Cliënt

Cliëntervaring

Één van de kwaliteitsdoelstellingen was een hoge mate van cliënttevredenheid. De stichting stelde hierbij het doel dat meer dan 60% van de cliënten tevreden is over hoe de cliënt zelf invulling kan geven in het leven, meer dan 60% is tevreden hoe men wordt geholpen met relaties met mensen die belangrijk zijn voor ze en meer dan 80% van de cliënten vindt dat de begeleiders weten wat ze moeten doen om hen goed te ondersteunen. Dit is nagegaan door middel van een cliënttevredenheidonderzoek.

Het onderzoek naar de ervaringen van cliënten is uitgevoerd door Buntinx training & consultancy. Uit dit onderzoek (2020) blijkt dat de ervaringen verbeterd zijn ten opzichte van het vorige onderzoek (2017). Bovendien blijkt dat Nedereind beter scoort dan vergelijkbare organisaties, ook waar de stichting zelf verbeterpunten heeft. De rapportage is in een vijftal sessies besproken met zowel de teams van Nedereind alsook met de bewoners. Vanuit deze evaluaties werden nog een heel aantal additionele voorstellen besproken. Op basis daarvan is een verbeterplan opgesteld dat ook op de website van Nedereind is terug te vinden. De feedback van de bewoners op het rapport laten nuanceringen en verduidelijkingen zien van de antwoorden, maar geven geen aanleiding tot wijzigingen van de conclusies. De meeste acties zijn inmiddels uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de meetbare doelstellingen vanuit de cliëntervaringen zijn behaald. 100% van de cliënten geeft aan dat de begeleiders rekening houden met wat men zelf wil in het leven. Daarvan geeft 75% aan dat het goed of heel goed is. 94% van de cliënten gaf aan dat men wordt geholpen bij het onderhouden van relaties met mensen die voor hen belangrijk zijn (vrienden, partner, familie). Opnieuw is de doelstelling van 60% gehaald, ook in dit geval zijn de scores aanmerkelijk hoger dan de vorige keer. 91% van de cliënten geeft aan dat de begeleiders weten wat ze moeten doen om hen goed te ondersteunen. De doelstelling (80%) is voor de indicator ook gehaald en is de score opnieuw hoger dan de vorige keer (83%).

Ruim 88% van de respondenten beoordeelt de zorg als meer dan voldoende (ruim voldoende tot perfect). Bij de kwalitatieve antwoorden betreft het met name de positieve waardering van de cliënten voor de begeleiders, in het bijzonder gaat het om positieve, vriendelijke bejegening; het luisteren naar de cliënt; het ontvangen van ondersteuning wanneer die nodig is; de communicatie; de dagjes uit en vakanties.

Vergeleken met de uitkomsten van het onderzoek van 2017 is bij Nedereind in 2020 sprake van een meer positieve waardering voor de ondersteuning in het algemeen.

 

Gemiddelde ervaring

clientervaring.jpg

Grafiek 1. De gemiddelde rapportcijfers gegeven door de cliënten per woonlocatie.

Rapportcijfers

De rapportcijfers vanuit de cliënten van de verschillende locaties zijn als volgt:

Nedereind 402: 8,3
Nedereind 503: 7,0
Vosseweide: 8,1

Iep/Vio/Schakelstede 7,6

Overig 8,0


Het gemiddelde cijfer is in 2020 een 7,8, daar waar dat in 2017 een 7,5 was.

 

Smartdoelen

Samen met de cliënt worden elk jaar doelen opgesteld waar ze aan willen werken. Elke maand worden deze doelen geëvalueerd in een begeleidingsgesprek.

smartdoelen1.jpg

Grafiek 2. In deze grafiek is het resultaat met betrekking tot de gestelde smartdoelen zichtbaar. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de cliënten vooruit is gegaan op zijn/haar persoonlijke doelen.

 

Processen rond de cliënt

Een tweede kwaliteitsdoelstelling was het optimaliseren van de processen rondom de cliënt. Hiermee werd bedoeld dat voor minimaal 80% van de cliënten het ondersteuningsplan binnen 4 weken na het evaluatie- of ondersteuningsplangesprek gereed is. 

De processen rondom de klant zijn verbeterd sinds de vorige rapportage. Dit is te zien aan het het percentage van klanten waarvoor het ondersteuningsplan is ondertekend binnen vier weken na het evaluatiegesprek op basis van GAS-scores. Dit is op 31 december 2020 89,7%. Nedereind voldoet zes jaar achter elkaar aan haar doelstelling. Voor de duidelijkheid is het goed om te melden dat bij het schrijven van dit stuk alle cliënten een actueel ondersteuningsplan hebben.

 

Cliëntenraad

Stichting Nedereind maakt gebruik van een cliëntenraad om cliënten de mogelijkheid te geven hun wensen en klachten te uiten. De cliëntenraad komt per locatie tweewekelijks bij elkaar en bestaat uit alle cliënten. Hierin worden de wensen en mondelinge klachten aangehoord en, indien mogelijk, ook opgelost. Één cliënt is hierbij voorzitter en één is notulist. De vergadering wordt ondersteund door een professional en indien door cliënten gewenst, komt een directielid om bijvoorbeeld toelichting te geven op een besluit. De notulen worden onder de cliënten verspreid. Tevens leveren de (in)formele gesprekken en begeleidingsgesprekken ook input. In het kader van de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen wordt thans onderzocht hoe we onze goed werkende bewonersoverleggen gaan omvormen tot een centrale cliëntenraad, inclusief de bijbehorende verandering in het proces van het aanstellen van managers en het aanpassen van het Toezichthoudend Orgaan.

 

 

 

 

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.